Primăria Municipiului București
Administrația Străzilor
Vezi prezentarea!
Primăria Municipiului București
Administrația Străzilor
Vezi prezentarea!
Previous
Next

Despre Administrația Străzilor București

Administrația Străzilor București este serviciu public de interes local al Municipiului București, organizat ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțat integral din bugetul local al Municipiului București, înființat prin HCLMB nr. 72/1992.

Sediul central al Administrației Străzilor este în București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, având contul IBAN RO07TREZ24A840303200109X, deschis la Trezoreria Sector 1 si Codul Fiscal 4433872.

Obiectul de activitate al Administrației Străzilor București îl constituie construcția de noi poduri și pasaje, administrarea, întreținerea și reabilitarea rețelei stradale, a podurilor și pasajelor rutiere supra și subterane existente, precum și a lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații a sistemului de dirijare și semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere), construirea, amenajarea și exploatarea parcajelor publice pe teritoriul Municipiului București, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului București.

Administrația Străzilor asigură monitorizarea sistemului rutier al rețelei stradale (ampriza străzii – carosabil și trotuare), a sistemului de poduri, pasaje, parcări terane, supra și subterane și sistemelor de semnalizare și siguranța circulației (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere) în vederea funcționării în condiții de siguranță a întregului sistem aflat în administrare. De asemenea execută în regie proprie sau prin firme specializate lucrări de întreținere și reparații curente (ampriza străzii – carosabil și trotuare), a podurilor, pasajelor rutiere și parcărilor supra și subterane (infrastructură, suprastructură și aparate conexe), a sistemelor și instalațiilor de semnallizare rutieră (semaforizare, indicatoare rutiere și marcaje rutiere).

Administrația Străzilor București cuprinde în structura sa organizatorică servicii, birouri, compartimente funcționale, secții de execuție, repartizate astfel:

În subordinea directorului general:

 • Director General Adjunct
 • Direcția Economică
 • Serviciul Resurse Umane
 • Serviciul Juridic Contencios
 • Serviciul Relații Publice și Secretariat
 • Compartimentul Dispecerat
 • Biroul I.T. Registratură Generală
 • Compartimentul Protecția Muncii și Sănătatea Muncii
 • Compartimentul Audit Public și Control Intern Managerial

În subordinea Directorului general adjunct:

 • Direcția Drumuri
 • Direcția Sistematizarea Circulației
 • Direcția Tehnică
 • Direcția Parcaje

În subordinea Direcției Parcaje:

 • Compartimentul DATA – ROOM Relații Intenaționale Administrare și Control Parcări
 • Secția Exploatare Parcaje

În subordinea Direcției Drumuri:

 • Serviciul Administrare, Planificare, Urmărire și Recepție Lucrări de Siguranță în Exploatare Poduri și Pasaje
 • Serviciul Avizare și Urmărire Lucrări Tehnico – Edilitare
 • Compartimentul Administrare, Planificare și Urmărire Lucrări Drumuri

În subordinea Direcției Sistematizarea Circulației:

 • Serviciul Administrare, Planificare, Urmărire Lucrări și Sisteme de Reglementarea și Siguranța Circulației
 • Serviciul Centrul de Control al Traficului
 • Secția Întreținere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutieră

În subordinea Direcției Tehnice:

 • Secția Exploatare și Întreținere Utilaj Transport
 • Secția Exploatare și Întreținere Drumuri Poduri Pasaje Rutiere și Pietonale
 • Secția Întreținere Sisteme de Siguranța Circulației

În subordinea Direcției Economice:

 • Serviciul Financiar Contabilitate Buget
 • Serviciul Investiții, Achiziții Publice, Urmărire Contracte și Depozite
 • Serviciul Administrativ, Pază, PSI, Organizarea și Evidența Prestației