Serviciul administrare,planificare,urmarire,receptie lucrari siguranta exploatare poduri si pasaje - SAPURLSEPP

 1. elaborează împreună cu structurile de structurile de specialitate din cadrul PMB strategia de reabilitare a podurilor şi pasajelor rutiere şi programele de investiţii şi reparaţii;
 2. după aprobarea programului anual de investiţii şi reparaţii şi a fondurilor alocate cu această destinaţie, colaborează cu Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice, Urmărire Contracte şi Gestiuni în vederea întocmirii documentelor necesare şi a procedurilor legale privind desemnarea executantului şi clauzelor contractuale;
 3. urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaţiilor de execuţie şi a termenelor contractuale;
 4. asigură împreună cu firmele de consultanţă desemnate, verificarea şi derularea tehnică a execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparaţii;
 5. confirmă cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări raportate de executant după ce în prealabil acestea au fost verificate de firmele de consultanţă desemnate;
 6. convoacă comisia de recepţie şi asigură recepţionarea în bune condiţii a lucrărilor finalizate şi punerea în funcţiune a investiţiei;
 7. solicită firmei de consultanţă întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei şi asigură completarea acesteia pe perioada de exploatare a construcţiei;
 8. îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducătorul administraţiei, sau de normele legale în vigoare.

Compartimentul administrare, planificare si urmarire lucrari drumuri - CAPULD

 1. sesizează, intervine şi propune soluţii in situaţia unor disfuncţionalităţi apărute inmodul de derulare şi respectare a clauzelor contractuale de către executanţii şifirmele de consultanţă;
 2. urmăreşte intocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi modul de administrare aacesteia de serviciile din subordine;- urmăreşte activitatea de avizare a lucrărilor edilitare, şi a altor lucrări tehnice cese execută pe ampriza reţelei stradale
 3. avizează programele de control supuse spre aprobare de serviciul de specialitatevizind problematica tehnico-edilitară pe reţeaua stradală aflată in administrare şidepistare a lucrărilor ce se efectuează fără autorizaţie de construcţie;
 4. coordonează, verifică şi răspunde de modul de administrare a resurselor umaneaflate in subordine privind drepturile şi obligaţiile contractuale, respectareadisciplinei in muncă, respectării codului de conduită a personalului contractual,regulilor de sănătate şi securitate in muncă şi PSI;
 5. indeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini dispuse de directorul administraţiei, destructurile de specialitate din cadrul PMB şi actelor normative in vigoare.1. Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire Reţele Stradale
 6. elaborează impreună cu structurile de specialitate din cadrul PMB strategia dereabilitare a reţelei stradale şi programele de investiţii şi reparaţii multianuală şianuală a acesteia;
 7. după aprobarea programului anual de investiţii şi reparaţii şi a fondurilor alocatecuaceastădestinaţie,colaboreazăcuServiciulInvestiţii,AchiziţiiPublice,UrmărireContracte şi Gestiuni in vederea intocmirii documentelor necesare şi a procedurilorlegale privind desemnarea executantului şi clauzelor contractuale;
 8. asigură predarea amplasamentului impreună cu Serviciul Avizare şi UrmărireLucrări Tehnico Edilitare, pentru lucrările contractate;
 9. urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaţiilor de execuţie şi a termenelorcontractuale ;
 10. asigură impreună cu firmele de consultanţă desemnate, verificarea şi derulareatehnică a execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparaţii;
 11. confirmă cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări raportate şi insuşite deexecutant după ce in prealabil acestea au fost verificate de firmele de consultanţădesemnate;
 12. convoacă comisia de recepţie şi asigură recepţionarea in bune condiţii a lucrărilorfinalizate şi punerea n funcţiune a investiţiei;
 13. solicită firmei de consultanţă intocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei şi asigurăcompletarea acesteia pe perioada de exploatare a construcţiei;
 14. indeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducătorul administraţiei, sau denormele legale in vigoare.

Serviciul Avizare şi Urmărire Lucrări Tehnico-Edilitare - SAULTE

 1. primeşte solicitări de la persoane fizice sau juridice în vederea avizării lucrărilor edilitare, a organizărilor de şantier şi a oricăror construcţii şi instalaţii ce se execută în ampriza străzilor aflate în administrare;
 2. în baza verificării în teren, eliberează avizele de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru lucrările edilitare, a organizărilor de şantier şi a oricăror construcţii şi instalaţii ce se execută în ampriza străzilor aflate în administrare;
 3. în baza Autorizaţiilor de Construcţie şi/sau Avizelor de Amplasare stabileşte durata de execuţie pentru orice lucrare tehnică executată pe ampriza străzilor;
 4. în urma verificării documentelor şi vizionării în teren întocmeşte procesul verbal de predare amplasament în vederea deschiderii şantierului pentru lucrările autorizate;
 5. avizează graficele de execuţie pentru lucrările autorizate;
 6. verifică în teren şi întocmeşte procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, cât şi de recepţie finală la lucrările edilitare autorizate şi de intervenţie;
 7. urmăreşte comportarea pavajului în perioada de garanţie şi solicită refacerea oricărui defect apărut până la recepţia finală;
  întocmeşte somaţii şi note de constatare constructorilor care nu respectă condiţiile impuse de autorizaţii, informează conducerea administraţiei şi le transmite structurilor de specialitate din cadrul PMB în vederea luării măsurilor contravenţionale;
 8. efectuează periodic controale şi întocmeşte rapoarte împreună cu Brigada de Poliţie Rutieră (sau alte structuri specializate) privind starea de viabilitate a străzilor aflate în administrare;
 9. colaborează cu Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire Reţele Stradale, în vederea coordonării lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier cu lucrările deţinătorilor de utilităţi;
 10. propune extinderi de conducte şi branşamente de apă şi canalizare (menajeră), precum şi alte dotări de utilităţi publice, acolo unde structurile de specialitate nu au prevăzute aceste investiţii şi numai pentru lucrări ce sunt permise de legislaţia în vigoare;
 11. propune spre aprobare şi execuţie lucrări la sistemele de colectare şi dirijare ape meteorice şi a gurilor de scurgere la canalizarea subterană, în situaţia în care structurile de specialitate nu au prevăzute aceste investiţii ;
 12. colaborează cu Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire Reţele Stradale în vederea completării din punct de vedere al intervenţiilor la reţelele de utilităţi a Cărţii Tehnice a Construcţiei;
 13. calculează şi urmăreşte încasarea taxelor pentru organizarea de şantier şi taxei de avizare traseu sau a altor taxe şi tarife aprobate prin Hotărâri ale CGMB;
 14. îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducerea administraţiei, structurile specializate din cadrul PMB şi de normele legale în vigoare.