1. Sectia exploatare si intretinere utilaj transport - SEIUT

 • organizeaza, coordoneaza, verifica, indruma, controleaza ai raspunde de buna desfasurare a activitatilor, conform atributiilor si responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa;
 • raspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea si dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, in vederea asigurarii unui management de calitate pe structura organizatorica condusa;

2. Sectia exploatare si intretinere drumuri,poduri,pasaje rutiere si pietonale - SEIDPPRP

 • administreaza, organizeaza, urmareste si evidentiaza incasari lunare, a valorii chiriilor din spatiile comerciale aferente Pasajului Universitatii precum si defalcarea si incasarea contravalorii utilitatilor aferente;
 • face toate demersurile necesare in colaborare cu serviciul de specialitate in vederea executarii silite acelor care nu isi onoreaza obligatiile contractuale;
 • asigura pe baza de grafice de lucru in schimburi avizate lunar de conducatorul institutiei, permanenta activitatilor desfasurate in pasajele rutiere:Unirii, Victoria, Lujerului si Jiului Scanteiei;
 • colaboreaza cu directorul general adjunct tehnic 3 la elaborarea programelor anuale de intretinere si reparatii privind asigurarea necesarului de aprovizionare a resurselor umane, echipamentului de protectie si sanatatea a muncii, functionarea a activitatilor si personalului din subordine, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie;
 • executa lucrari de intretinere curenta la instalatiile electrice, de iluminat, ventilatie si sisteme de forare din bazinele de retentie si canalizare, de salubrizare in vederea exploatarii in maxima siguranta si permanenta a pasajelor rutiere din administrare, conform programelor de lucru aprobate;
 • executa revizia periodica a instalatiilor de alimentare cu energie electrica, a sistemelor de degajare a apelor pluviale i a balustradelor, conform programelor aprobate;
 • executa lucrari de 1ntretinere curenta a elementelor din componenta podurilor, pasajelor rutiere (spalare, vopsitorie, balustrade, etc.)
 • asigura permanenta si intervine operativ in situatii de avarie a instalatiilor de alimentare cu energie electrica, a unitatii de pompare si a sistemelor de degajare a apelor pluviale;
 • colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul administratiei in vederea asigurarii cadrului legal privind colectarea si deversarea apelor uzate din bazinele de retentie in reteaua APA NOVA;
 • executa lucrari de reparatii si intretinere curenta a partii carosabile cu asfalt sau pavaj de diferite tipuri, colmatari de rosturi, plombe, etc., pe retelele stradale din administrare;
 • executa lucrari de reparatii si 1ntretinere curenta.a bordurilor, trotuarelor, scuarelor cu asfalt sau pavaj pe retelele stradale din administrare;

3. Sectia intretinere sisteme luminoase de semnalizare rutiera - SISLSR

 • organizeaza, coordoneaza, verifica, indruma, controleaza si raspunde de buna desfasurare a activitatilor, conform atributiilor si responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa;
 • asigura functionarea la parametrii tehnici corespunzatori a sistemelor luminoase de semnalizare rutiera in colaborare cu organele politiei rutiere, centrului de control al traficului si serviciului de specialitate, prin monitorizarea permanenta a starii de functionare a acestora, in care sectia asigura pe baza de grafice de lucru si schimburi aprobat lunar de conducatorul institutiei, permanenta activitatii;
 • colaboreaza si asigura asistenta tehnica de specialitate firmelor contractante privind modernizarea sistemelor luminoase de semnalizare rutiera, conform strategiei si programelor aprobate de conducerea administratiei;
 • executa lucrari curente de revizie si intretinere pentru mentinerea in stare de functionare a sistemelor luminoase de semnalizare rutiera si intervine operativ pentru remedierea deranjamentelor aparute, eliminarea efectelor unor avarii, accidente auto, etc.;
 • asigura permanenta dispeceratului propriu care colaboreaza cu dispeceratul din cadrul administratiei si centrului de control al traficului privind sesizarile organelor de politie, cetatenilor, referitoare la diferitele defectiuni, disfunctionalitati , avarii, distrugeri de echipamente de semnalizare rutiera
 • organizeaza, coordoneaza, verifica, indruma, controleaza si raspunde de buna desfasurare a activitatilor, conform atributiilor si responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa;
 •  

4. Sectia administrativ,paza, psi,organizarea si evidenta prestatiei - SAPPOEP

 •  organizeaza, coordoneaza, verifica, indruma, controleaza si raspunde de buna desfasurare a activitatilor, conform atributiilor si responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa;
 • participa la untocmirea si stabilirea programului de aprovizionare, referitor la nivelul cheltuielilor de administrare dotarii proprii si functionarii interne, inventarului gospodaresc si biroticii;
 • raspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor,materialelor si rechizitelor de birou, asigurand distribuirea acestora pe compartimente ,sectii;
 • certifica exactitatea si legalitatea prestatiilor efectuate de terti, privind utilitatile(telefonie, gaze, energie electrica; etc.) si alte cheltuieli administrativ gospodaresti;
 • organizeaza si asigura efectuarea curateniei in birouri, alte incaperi, precum si in spatiile aferente imobilelor administrative si a grupurilor sanitare, asigurind colectarea selectiva a deseurilor conform legislatiei in vigoare;
 • raspunde de utilizarea, repartizarea si folosirea rationala a imobilelor si a instalatiilor aferente;
 • raspunde de gospodarirea rationala a energiei electrice, combustibililor, a apei, hartiei xerox si a altor materiale de consum administrativ gospodaresti;
 • raspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confectionarea stampilelor si sigiliilor, precum si administrarea, transmiterea, evidenta si casarea acestora;
 • raspunde de evidenta, selectionarea, sortarea si pastrarea documentelor emise tinute de arhiva administratiei, conform reglementarilor in vigoare;
 • raspunde de locatia si amenajarea interne a arhivei, avind in vedere prevederile Arhivelor Nationaleale Statului, cu care colaboreaza nemijlocit;
 • respecta indicatorul termenelor de pastrare si depozitare a documentelor,carnete de munca, dosare de personal, state de plata, registre, deciziere, etc.) conform Legii Arhivelor Nationale ale Statului;
 • raspunde de respectarea si aplicarea regulilor stabilite de conducerea administratiei, vizand accesul si circulatia personalului propriu si a celor din afara unitatii;
 • intocmeste documentatiile necesare incheierii de contracte pentru exercitarea pazei de catre Politia Locala sau firme specializate, dupa caz;
 • asigura conditiile prevazute in contract, precum si modul in care se asigura dispozitivul de paza;
 • certifica exactitatea prestaiilor efectuate de catre Politia Comunitara;
 • elaboreaza programul de paza a obiectivelor si a bunurilor administratiei,stabilind modul de efectuare al acestuia, precum si necesarul de amenajari,instalatii si mijloace tehnice de paza;
 • asigura dotarea administratiei cu mijloace si instalatii P.S.I., precum si buna functionare a acestora;
 • asigura instruirea personalului din administratie si modul de folosire si exploatarea mijloacelor P.S.I.;
 • participa la activitatea comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor
 • asigura instruirea periodica a personalului administratiei, conform legilor in vigoare;
 • coordoneaza activitatea de reparatii si intretinere curenta a cladirilor si asigura materialele, produsele si piesele necesare acestor activitati;
 • colaboreaza cu structurile specializate ale PMB, primariilor de sector si institutelor de proiectare privind modernizarea mobilierului stradal , general si cel privind afisajul public si particular si conceptual arhitectonice a constructiilor amplasate in statiile RATB;
 • coordoneaza, verifica, raspunde de modul de administrare a mobilierului stradal aflat in administrare, aferent afisajului public;
 • coordoneaza, verifica si raspunde de modul de administrare a constructiilor amplasate in statiile RATB;
 • face propuneri privind amplasarea mobilierului stradal pe tipuri si destinatii si urmareste realizarea efectiva pe amplasamentele aprobate;
 • participa la fundamentarea si elaborarea de programe anuale, stabileste necesarul de fonduri bugetare si estimarea veniturilor anuale privind activitatea din subordine;
 • participa, dupa caz, la intocmirea contractelor de afisaj public si reclama publicitara, a clauzelor contractuale si urmareste derularea si termenele acestuia si valoarea aprobata;
 • verifica periodic respectarea conditiilor contractuale, achitarea de catre beneficiari a taxelor si tarifelor stabilite, informand operativ conducerea administratiei in cazul unor deficiente aparute in derularea acestuia;
 • verifica si avizeaza solicitarile primite, stabileste contravaloarea prestatiei, pe baza taxelor si tarifelor de afisaj aprobate;
 • executa in regie proprie, prin personalul contractual din subordine si personalul din cadrul SISSC, dup caz, lucrarile de afisaj si reclama publicitara
 • organizează, coordonează şi controlează activitatea personalului din subordine, privind administrarea şi buna exploatare a parcajelor;
 • aplică programele lunare aprobate privind activităţile desfăşurate de personalul din subordine, respectarea regulilor de încasare şi gestionare a valorilor băneşti rezultate din exploatarea parcajelor;
 • aplică instrucţiunile, documentaţiile, schiţele, etc., privind instrucţiunile şi metodele de lucru aprobate;
 • aplică instrucţiunile şi documentaţiile privind organizarea locurilor de muncă, lucrului în echipă, structura formaţiilor de lucru în funcţie de specificul şi dimensionarea locurilor de parcare, inclusiv a regulilor şi instrucţiunilor privind sănătatea şi securitatea în muncă;
 • asigură gestionarea, transportul şi conservarea în deplină siguranţă a valorilor băneşti şi persoanelor, rezultate din activitatea de exploatare parcări;
 • asigură aprovizionarea tehnico–materială şi utilităţilor la locurile de muncă aprobate şi urmăreşte modul de gestionare şi încasare a contravalorilor prestaţiilor rezultate din activitatea de exploatare parcări;
 • întocmeşte şi răspunde de raportările lunare privind încasările şi prestaţiile realizate cu încadrarea în normele de consum, materii prime, materiale, combustibil, energie, etc.
 • asigură exploatarea mijloacelor de transport, utilajelor, corespunzător parametri-lor tehnico–economici aprobaţi şi încadrarea în consumurile de carburanţi aprobate;
 • verifică în teren cantitatea şi calitatea prestaţiilor efectuate şi informează directorul adjunct de problemele apărute şi modul de soluţionare a acestora;
 • asigură calitatea prestaţiilor în raport cu exigenţele publicului, luând măsuri disciplinare urmare încălcării Codului de Conduită a personalului din subordine;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea administraţiei.