1. Sectia exploatare si intretinere utilaj transport - SEIUT

 • organizeaza, coordoneaza, verifica, indruma, controleaza ai raspunde de buna desfasurare a activitatilor, conform atributiilor si responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa;
 • raspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea si dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, in vederea asigurarii unui management de calitate pe structura organizatorica condusa;

2. Sectia exploatare si intretinere drumuri,poduri,pasaje rutiere si pietonale - SEIDPPRP

 • administreaza, organizeaza, urmareste si evidentiaza incasari lunare, a valorii chiriilor din spatiile comerciale aferente Pasajului Universitatii precum si defalcarea si incasarea contravalorii utilitatilor aferente;
 • face toate demersurile necesare in colaborare cu serviciul de specialitate in vederea executarii silite acelor care nu isi onoreaza obligatiile contractuale;
 • asigura pe baza de grafice de lucru in schimburi avizate lunar de conducatorul institutiei, permanenta activitatilor desfasurate in pasajele rutiere:Unirii, Victoria, Lujerului si Jiului Scanteiei;
 • colaboreaza cu directorul general adjunct tehnic 3 la elaborarea programelor anuale de intretinere si reparatii privind asigurarea necesarului de aprovizionare a resurselor umane, echipamentului de protectie si sanatatea a muncii, functionarea a activitatilor si personalului din subordine, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie;
 • executa lucrari de intretinere curenta la instalatiile electrice, de iluminat, ventilatie si sisteme de forare din bazinele de retentie si canalizare, de salubrizare in vederea exploatarii in maxima siguranta si permanenta a pasajelor rutiere din administrare, conform programelor de lucru aprobate;
 • executa revizia periodica a instalatiilor de alimentare cu energie electrica, a sistemelor de degajare a apelor pluviale i a balustradelor, conform programelor aprobate;
 • executa lucrari de 1ntretinere curenta a elementelor din componenta podurilor, pasajelor rutiere (spalare, vopsitorie, balustrade, etc.)
 • asigura permanenta si intervine operativ in situatii de avarie a instalatiilor de alimentare cu energie electrica, a unitatii de pompare si a sistemelor de degajare a apelor pluviale;
 • colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul administratiei in vederea asigurarii cadrului legal privind colectarea si deversarea apelor uzate din bazinele de retentie in reteaua APA NOVA;
 • executa lucrari de reparatii si intretinere curenta a partii carosabile cu asfalt sau pavaj de diferite tipuri, colmatari de rosturi, plombe, etc., pe retelele stradale din administrare;
 • executa lucrari de reparatii si 1ntretinere curenta.a bordurilor, trotuarelor, scuarelor cu asfalt sau pavaj pe retelele stradale din administrare;

3. Sectia intretinere sisteme luminoase de semnalizare rutiera - SISLSR

 • organizeaza, coordoneaza, verifica, indruma, controleaza si raspunde de buna desfasurare a activitatilor, conform atributiilor si responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa;
 • asigura functionarea la parametrii tehnici corespunzatori a sistemelor luminoase de semnalizare rutiera in colaborare cu organele politiei rutiere, centrului de control al traficului si serviciului de specialitate, prin monitorizarea permanenta a starii de functionare a acestora, in care sectia asigura pe baza de grafice de lucru si schimburi aprobat lunar de conducatorul institutiei, permanenta activitatii;
 • colaboreaza si asigura asistenta tehnica de specialitate firmelor contractante privind modernizarea sistemelor luminoase de semnalizare rutiera, conform strategiei si programelor aprobate de conducerea administratiei;
 • executa lucrari curente de revizie si intretinere pentru mentinerea in stare de functionare a sistemelor luminoase de semnalizare rutiera si intervine operativ pentru remedierea deranjamentelor aparute, eliminarea efectelor unor avarii, accidente auto, etc.;
 • asigura permanenta dispeceratului propriu care colaboreaza cu dispeceratul din cadrul administratiei si centrului de control al traficului privind sesizarile organelor de politie, cetatenilor, referitoare la diferitele defectiuni, disfunctionalitati , avarii, distrugeri de echipamente de semnalizare rutiera
 • organizeaza, coordoneaza, verifica, indruma, controleaza si raspunde de buna desfasurare a activitatilor, conform atributiilor si responsabilitatilor prevazute in prezentul regulament, din actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei si de administrare a resurselor materiale, financiare si umane pe structura organizatorica condusa;

4. Sectia intretinere sisteme de siguranta circulatiei - SISSC

a) organizeaza. coordoneaza. verifica, indruma. controleaza şi raspunde de buna desfăşurare a activitaîăţilor, conform atribuţiilor şi responsabilitaţilor prevazute in prezentul regulament, in actele normative in vigoare sau dispuse de conducatorul institutiei  si de administrarea resurselor materiale, financiare şi umane pe structura organizatorica condusa;
b)raspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea ;i dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern. in vederea asigurarii unui management de calitate pe structura organizatorica condusa;
c) coordoneaza. verifica, îndrumţâ şi raspunde, in limita competenjelor, de buna organizare şi funcţionare a activităţilor de intreţinere şi reparaţii din subordine, şi anume :
1. activitatea de indicatoare rutiere;
2 . activitatea de marcaje rutiere;
d) executa lucrari de montare, demontare şi întreţinere indicatoare rutiere, balustrade pentru protec(ie pietoni, stalpişori ornamentali pentru blocarea accesului pe trotuar a autovehiculelor. limitatoare de viteza, conform programelor anuale. aprobate prin dispoziţii ale conducatorului administraţiei sau ale directorului tehnic;
e) executa lucrari de marcaje rutiere în deplina siguranţă privind circulaţia rutieră şi personalului muncitor executant, conform prescripţiilor tehnice, in concordanţa cu programele aprobate;
f) executa in colaborare cu serviciul de specialitate din cadrul administraţiei, lucrari de afişaj, reclama publicitara, intreţinere şi reparaţii curente a panourilor de afişaj ;
g) urmare;te  şi verifica modul cum personalul din subordine  îşi indepline;te cantitativ şi calitativ sarcinile dispuse, incadrarea şi respectarea programelor de lucru, condiţiile de muncî drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestora;
h) asigura programarea lunarî saptamanala, sau dupa caz, zilnic (operativ) a activitalilor desu;urate de personalul din subordine in colaborare cu directorul tehnic;
i) urmareşte şi verifica asigurarea ritmica(a aprovizionarii tehnico–materiale (materii prime, materiale, carburanşţi, lubrifian ţi, etc.), necesare desfăşurarii curente şi de perspectiva a activitalilor desfăş;urate de personalul din subordine;
j) raspunde de cantitatea şi calitatea lucrarilor executate de personalul din subordine, de incadrarea in normele normale de consum de materii prime, materiale, combustibil, utilaje, for{a de munca prestabilite;

k) intocmeşte rapoarte zilnice şi lunare privind activitaţile din subordine şi raspunde de corectitudinea ;ş legalitatea activitalilor zilnice , lunare şi incadrarea în consumurile de materii prime, materiale. utilaje, etc., pe care le înainteaza spre aprobare directorului tehnic.

  l) urmare;te şi asigura soluţionarea operativa a diferitelor probleme şi deficienţe aparute in cadrul activitalilor şi personalului din subordine, in colaborare cu directorul tehnic;

m) colaboreaza cu directorul direcţiei la elaborarea programelor anuale de execuţie, asigurarea necesarului de aprovizionat, resurselor umarne, protecţia şi sanatatea muncii, funcjionarea interna a activitaţilor şi personalului din subordine, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destina(ie;