ADMINISTRATIA STRAZILOR
 


0800.800.882 Dispecerat de Urgenta

   
Tel: 021.315.12.19
  021.315.20.15
Fax: 021.313.81.70


Str. Domnita Ancuta, nr. 1 sector 1Comunicate:
f

Administratia sistemelor reglementare si siguranta circulatiei, sisteme de control al traficului rutier

Notificare : Intersectiile mari din cadrul marilor artere sunt supravegheate si monitorizate video si audio

Servicii
 • elaborează împreună cu structurile de structurile de specialitate din cadrul PMB strategia de reabilitare a podurilor şi pasajelor rutiere  şi programele de investiţii şi reparaţii;

 • după aprobarea programului anual de investiţii şi reparaţii şi a fondurilor alocate cu această destinaţie, colaborează cu Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice, Urmărire Contracte şi Gestiuni în vederea întocmirii documentelor necesare şi a procedurilor legale privind desemnarea executantului şi clauzelor contractuale;
 • urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaţiilor de execuţie şi a termenelor contractuale;

 • asigură împreună cu firmele de consultanţă desemnate, verificarea şi derularea tehnică a execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparaţii;

 • confirmă cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări raportate de executant după ce în prealabil acestea au fost verificate de firmele de consultanţă desemnate;

 • convoacă comisia de recepţie şi asigură recepţionarea în bune condiţii a lucrărilor finalizate şi punerea în funcţiune a investiţiei;

 • solicită firmei de consultanţă întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei şi asigură completarea acesteia pe perioada de exploatare a construcţiei;

 • îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducătorul administraţiei, sau de normele legale în vigoare.
 • >/ul?

 • reprezintă structura operaţională din cadrul sistemului de management trafic in Municipiul Bucureşti;

 • colaborează cu structurile de specialitate ale PMB şi administraţiei privindmanagementul strategic;

 • colaborează cu structurile de specialitate ale PMB şi administraţiei privindoperarea, dezvoltarea şi intreţinerea sistemului;

 • asigură un dialog permanent cu implementatorul sistemului şi consultantul;

 • asigură colaborarea cu participanţii la sistem şi se informează de toateschimbările şi modernizările sistemului;

 • aplică regulile generale de operare, principalul document de funcţionare corectă asistemului;

 • asigurăoperareasistemuluidecontrol al traficului conform sarcinilor operaţionaleaprobate;

 • asigură operarea sistemului pentru managementul situaţiilor de urgenţă, conformsarcinilor operaţionale aprobate;

 • participă la cursurile de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale conform standardelor de performanţă solicitate structurii de personal aprobate;

 • indeplineşte şi alte atribuţii rezultate din aplicarea, dezvoltarea şi intreţinereasistemului, dispuse de structurile specializate ale PMB, de implementareasistemului şi consultanţă.

 • sesizează, intervine şi propune soluţii in situaţia unor disfuncţionalităţi apărute inmodul de derulare şi respectare a clauzelor contractuale de către executanţii şifirmele de consultanţă;

 • urmăreşte intocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi modul de administrare aacesteia de serviciile din subordine;- urmăreşte activitatea de avizare a lucrărilor edilitare, şi a altor lucrări tehnice cese execută pe ampriza reţelei stradale

 • ;
 • avizează programele de control supuse spre aprobare de serviciul de specialitatevizind problematica tehnico-edilitară pe reţeaua stradală aflată in administrare şidepistare a lucrărilor ce se efectuează fără autorizaţie de construcţie;

 • coordonează, verifică şi răspunde de modul de administrare a resurselor umaneaflate in subordine privind drepturile şi obligaţiile contractuale, respectareadisciplinei in muncă, respectării codului de conduită a personalului contractual,regulilor de sănătate şi securitate in muncă şi PSI;

 • indeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini dispuse de directorul administraţiei, destructurile de specialitate din cadrul PMB şi actelor normative in vigoare.1. Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire Reţele Stradale

 • elaborează impreună cu structurile de specialitate din cadrul PMB strategia dereabilitare a reţelei stradale şi programele de investiţii şi reparaţii multianuală şianuală a acesteia;

 • după aprobarea programului anual de investiţii şi reparaţii şi a fondurilor alocatecuaceastădestinaţie,colaboreazăcuServiciulInvestiţii,AchiziţiiPublice,UrmărireContracte şi Gestiuni in vederea intocmirii documentelor necesare şi a procedurilorlegale privind desemnarea executantului şi clauzelor contractuale;

 • asigură predarea amplasamentului impreună cu Serviciul Avizare şi UrmărireLucrări Tehnico Edilitare, pentru lucrările contractate;

 • urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaţiilor de execuţie şi a termenelorcontractuale ;

 • asigură impreună cu firmele de consultanţă desemnate, verificarea şi derulareatehnică a execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparaţii;

 • confirmă cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări raportate şi insuşite deexecutant după ce in prealabil acestea au fost verificate de firmele de consultanţădesemnate;

 • convoacă comisia de recepţie şi asigură recepţionarea in bune condiţii a lucrărilorfinalizate şi punerea n funcţiune a investiţiei;

 • solicită firmei de consultanţă intocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei şi asigurăcompletarea acesteia pe perioada de exploatare a construcţiei;

 • indeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducătorul administraţiei, sau denormele legale in vigoare.