Chania


Administratia sistemelor reglementare si siguranta circulatiei, sisteme de control al traficului rutier

               : Intersectiile mari din cadrul marilor artere sunt supravegheate si monitorizate video si audio

Servicii
 • elaborează împreună cu structurile de structurile de specialitate din cadrul PMB strategia de reabilitare a podurilor şi pasajelor rutiere  şi programele de investiţii şi reparaţii;

 • după aprobarea programului anual de investiţii şi reparaţii şi a fondurilor alocate cu această destinaţie, colaborează cu Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice, Urmărire Contracte şi Gestiuni în vederea întocmirii documentelor necesare şi a procedurilor legale privind desemnarea executantului şi clauzelor contractuale;
 • urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaţiilor de execuţie şi a termenelor contractuale;

 • asigură împreună cu firmele de consultanţă desemnate, verificarea şi derularea tehnică a execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparaţii;

 • confirmă cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări raportate de executant după ce în prealabil acestea au fost verificate de firmele de consultanţă desemnate;

 • convoacă comisia de recepţie şi asigură recepţionarea în bune condiţii a lucrărilor finalizate şi punerea în funcţiune a investiţiei;

 • solicită firmei de consultanţă întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei şi asigură completarea acesteia pe perioada de exploatare a construcţiei;

 • îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de conducătorul administraţiei, sau de normele legale în vigoare.

 • reprezintă structura operaţională din cadrul sistemului de management trafic in Municipiul Bucureşti;

 • colaborează cu structurile de specialitate ale PMB şi administraţiei privindmanagementul strategic;

 • colaborează cu structurile de specialitate ale PMB şi administraţiei privindoperarea, dezvoltarea şi intreţinerea sistemului;

 • asigură un dialog permanent cu implementatorul sistemului şi consultantul;

 • asigură colaborarea cu participanţii la sistem şi se informează de toateschimbările şi modernizările sistemului;

 • aplică regulile generale de operare, principalul document de funcţionare corectă asistemului;

 • asigurăoperareasistemuluidecontrol al traficului conform sarcinilor operaţionaleaprobate;

 • asigură operarea sistemului pentru managementul situaţiilor de urgenţă, conformsarcinilor operaţionale aprobate;

 • participă la cursurile de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale conform standardelor de performanţă solicitate structurii de personal aprobate;

 • indeplineşte şi alte atribuţii rezultate din aplicarea, dezvoltarea şi intreţinereasistemului, dispuse de structurile specializate ale PMB, de implementareasistemului şi consultanţă.